16 Ekim 2011 Pazar

KUTSAL RUH-2 (Kutsal Ruh ile Dolu Yaşam

KUTSAL RUH-II
Bugün Yaşam Yolu Kilisesi olarak en çok neye ihtiyaç duyuyoruz? Düşünün kilise olarak neye ihtiyacımız var?

Kendimize ait bir yere,
Paraya,
Yeni imanlılara,
Güzel bir piyanoya,

Aslında size saydığım bu şeylere değil Pavlus’un Efes kilisesine yazdığı mektupta ele aldığı reçeteyi uygulamaya ihtiyacımız var.  

Pavlus onlara Kutsal Ruh’un gücünün aralarında etkin olmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Aslına bakarsanız kilisemizin de ihtiyacı budur. İman ediyorum ki eğer Ruh’la dolu bir yaşam sürersek her şey çok daha farklı olacaktır.

Biz Kutsal Ruh’tan çekinmemeli ve korkmamalıyız. O gerçekten baskıcı değildir. Bize zorla istemediğimiz şeyler yaptırmaz. Şeytan’a ait kötü ruhlar baskıcıdır ve kişinin istemediği şeyleri yaptırırlar. Bir tutsaklık söz konusudur. Ama Tanrı Ruh’u, Tanrıdır ve manipülasyon yapmaz. Tam tersine O’nda özgürlük vardır. Tanrı Sevgidir. Kutsal Ruh’da Tanrı’dır yani Sevgi doludur.

Korintliler 13:4-8
“Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.
5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.
6 Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir.
7 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.
8 Sevgi asla son bulmaz” der.  

İşte kutsal Ruh’un hizmeti böyle sevgi doludur. Kitap açıkça bizim bu RUH ile dolu olmamızı söyler. Bugün birlikte nasıl dolu olunacağı konusunda konuşalım…

EFESLİLER 5:18-21
Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun:
19 Birbirinize Mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, Mezmurlar okuyun;
20 durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin;
21 Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

Alkol aşırı alındığında insan kontrolünü kaybeder. Kontrolü kaybedince de Özdeyişlerde yazılan sorunlarla karşı karşıya kalır.

Özdeyişler 23:29-35
“Ah çeken kim? Vah çeken kim? Kimdir çekişip duran? Yakınan kim? Boş yere yaralanan kim? Gözleri kanlı olan kim?
30 İçmeye oturup kalkamayanlar, Karışık şarapları denemeye gidenlerdir.
31 Şarabın kızıl rengine, Kadehte ışımasına, Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma.
32 Sonunda yılan gibi ısırır, Engerek gibi sokar.
33 Gözlerin garip şeyler görür, Aklından ahlaksızlıklar geçer.
34 Kendini kâh denizin ortasında, Kâh gemi direğinin tepesinde yatıyor sanırsın.
35 "Dövdüler beni ama incinmedim, Vurdular ama farketmedim" dersin, "Yeniden içmek için ne zaman ayılacağım?"

ŞARAP-KUTSAL RUH BENZERLİKLERİ
-İki durumda da (Şarapla sarhoşluk ve Kutsal Ruh ile doluluk anında) kişi kendisi dışında bir gücün etkisinde kalır.
-Her iki durumda da kişi ateşlidir. Pentikost gününde Ruh’un yol açtığı ateşliliğin taze şaraptan kaynaklandığı sanılmıştı (Elçiler 2:13)
-Her iki durumda da kişinin yaşamı etkilenir.

ŞARAP-KUTSAL RUH FARKLILIKLARI
 -Sarhoşlukta sefahat ve kimi zaman ahlaksızlık varken, Kutsal Ruh ile dolulukta böyle bir şey yoktur.
-Sarhoşlukta özdenetim yitirilirken, Ruh’un meyvesinde özdenetim vardır (Galatyalılar 5:23)

Kutsal Ruh ile doluluk bir armağan gibi de verilir. Mesela Yahya doluluğu annesinin karnında daha doğmadan tatmıştı (Luka 1:15). Yani bir ön koşul olmadan alınır. Ama Efesliler 5:18’de imanlıya dolu olması emredilir. Burada kişiye düşen bir görevden bahsedilebilir. Belli koşullara uymak zorundadır.  Bu durum bir itaat sonucudur.
KUTSAL RUH İLE DOLU OLMAK İTAAT GEREKTİRİR!
KUTSAL RUH’UN HAYATIMIZDAKİ KOŞULSUZ ETKİNLİKLERİ:
1-Kutsal Ruh vaftizi (1.Korintliler 12:13). İmanlı Mesih’in bedenine dahil edilmesidir.
2-Yaşama. Kutsal Ruh imanlının bedeninde yaşar ve kutsallık, tapınma ve hizmet için ona güç verir. (Yuhanna 14:16)
3-Meshetme.  Ruh’un kendisi bunu yapar ve kalıcıdır. (1.Yuhanna 2:27)
4-Güvence ve mühür.  Efesliler 1:13-14

Bu saydıklarımız iman eden her imanlı için gerçekleşen etkinliklerdir. Ancak Ruh ile dolmak bir kez olan bir olay değil bir süreçtir.

  
O zaman nasıl Ruh ile Dolu olabiliriz?
1-      Hayatımızda farkında olduğumuz günahlarımızı itiraf etmeli ve terk etmeliyiz (1.Yuhanna 1:5-9)
2-      Kendimizi tümüyle O’nun denetimine bırakmalıyız. (Romalılar 12:1-2)  Her şeyimizi teslim etmeliyiz.
3-      Mesih’in Sözü’nün içimize yerleşmesine izin vermeliyiz. (Kol. 3:16).Mesih’in Sözü içimizde olursa Ruh’la dolu bir kişi oluruz (Efes 5:19).
4-      Benliğimizden sıyrılmalıyız (Gal. 2:20). Bir kaba ya a bardağa yeni bir şey koymadan önce eskisi çıkartılmalıdır.

KUTSAL RUH İLE DOLUNCA:     
*Mezmurlar okuruz,
*İlahiler söyleriz,
*Ruhsal Ezgiler söyleriz,
*Her şey için şükredin: Sadece sizi hoş hissettiren şeyler değil zor zamanlarda da şükretmek.
*Birbirimize bağımlı olun.

*Bizi Kutsal Ruh yönetmelidir. Konuşmalarımız, hareketlerimizi, düşüncelerimiz, arzularımı Ruh tarafından yönetilmelidir.

TAŞMA, DOLULUK SONUCU OLUR
Taşma doluluk sonucu oluşan bir durumdur. Dolu bardağa bir damla bile koysanız taşar.  Yarıya kadar su ile dolu bardak dolu bardak değildir. İçinde su vardır ama bardak tam dolu değildir. Ne zaman bardak tamamen doldurulur o zaman doluluktan bahsedilir. Yani taşmanın gerçekleşmesi için doluluk ön koşuldur.   

İnsanlar da bazı zamanlar dolarlar ve taşmaya başlarlar. Genel de taşkınlıklar hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkartır. Özellikle kişiler sıkıntı ve dert ile dolu olduklarında alkol alıp sarhoş olurlar ve işte o zaman çeşitli taşkınlıklar ortaya çıkar.

Bir imanlı da dolu olmalı hatta taşmalıdır. Ama ne ile, ne zaman, ne kadar?
İmanlılar/Hristiyanlar Kutsal Ruh ile dolu bir yaşam sürmeliler.

NEDEN KUTSAL RUH İLE İLİŞKİMİZDE ZAYIFIZ?
*Kutsal Ruh’u iyi tanımamak. Kutsal Ruh Yuhanna 14:16-17’de Yardımcı, Avutucu, Tesellici birini göndereceğini söyledi.
*Kutsal Ruh’un bizi istemediğimiz şeyleri yapmaya zorlamasından korkmak. Kutsal Ruh bunu yapmaz. Cinler bu yöntemi iyi bilirler ama Kutsal Ruh biz izin verdiğimiz oranda bize önderlik eder. Bize zorla bir şey yaptırmaz. O Tanrı’nın bizden ne beklediğini açıklar. 1. Selanikliler 5:19 Ruh’u Söndürmeyin der! Eğer Ruh’un yönlendirişine sesine kulak vermezsek Ruh’u söndürürüz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder