28 Ağustos 2012 Salı

RAB'Bİ HOŞNUT EDEN, GERÇEK ORUÇ HAKKINDA!Oruçtan bahsedilince aklınıza gelen ilk şey nedir?

GİRİŞ
  *Eminim Ramazan ayı boyunca oruç ile ilgili birçok gözlem ve yorumlarda bulundunuz. Zaten birçoğumuz oruç hakkında düşündüğümüzde ülkemizde çoğunluğun (Müslüman Halkın) tuttuğu orucu aklımıza getiriyoruz. Belki hala tam olarak Kutsal Kitabımızda (Tevrat, Zebur, İncil) bahsi geçen Tanrı’yı hoşnut eden oruç hakkında tam bir fikre sahip olmayabiliriz.

Bazen maalesef bizim aramızda bile oruç denilince sadece İslam dünyasının yerine getirdiği bir etkinlik olarak düşünülüyor. Ya da tamamen unutulmaya yüz tutulmuş çağ dışı bir uygulama akla geliyor.

TANIM
Orucu; Kişinin kendini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içeceklerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlamamız mümkündür.

Oruçta esas olan; kişinin gurunun kırılması, günahlılığının farkında olarak pişmanlık duyup tövbe etmesidir. Kişi oruç dönemi boyunca bütün aklı, bütün gücü ve bütün kalbiyle Tanrı’yı aramaya yönelir. Genelde Kutsal Kitap’ta oruç bahsinin geçtiği yerlerde dua, yakarış ve Tanrı’yı aramaktan bahsedilir.

Kutsal Kitap oruçtan bahsettiği zaman duaya her zamankinden daha fazla vakit ayırmamızı bekler. Oruç; yalnızca aç kalarak yine günlük işlerimizi aynen yapmaya devam ederek geçirdiğimiz dini bir zorunluluk ya da yük değildir    
(http://www.hristiyan.gen.tr/dokumanlar/hristiyanlik-oruc.html, 18/08/2012’de bakılıp aktarılmıştır).

Ama kitabımızda oruçla ilgili birçok ayet ve açıklama vardır. Gelin birlikte göz atalım ve Tanrı’yı hoşnut eden oruç hakkında yeni bir bakışa sahip olalım.

-Kutsal Kitap’ta, itiraf ve tövbeden daha çok oruçtan bahsedilir.
-İsa Mesih vaftiz ve Rabbin sofrasından daha çok oruç hakkında bahsetmiştir.
-Hala oruç günümüz Hıristiyanlarca bile sorgulanan bir etkinliktir.

Matta 6:16-18 /Oruç
  16 “Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 17Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”

Birkaç Soru ile Devam Edelim:

SORU 1- Günümüz Hristiyanları Oruç Tutmalı mıdırlar?

A-İSA MESİH’İN ORUÇ HAKKINDA ÖĞRETİŞ ve UYGULAMASI

a-İsa Mesih 40 gün boyunca çölde denenirken oruç tuttu.
Luka 4:1-2 Kutsal Ruh’la dolu olarak Şeria Irmağı’ndan dönen İsa, Ruh’un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı.

b-Onun oruç hakkında öğretişleri vardı.

c-İsa Mesih, öğrencilerinin oruç tutacaklarını varsayıyordu. Öğretiş verirken Eğer oruç tutarsanız demedi, Oruç tuttuğunuzda dedi (Matta 6:16).

d-Matta 9:14-15  Bu arada Yahya’nın öğrencileri gelip İsa’ya, “Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?” diye sordular.
15İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.

İsa Öğrencilerinin oruç tutacaklarını söylüyor.

e-İsa şöyle düşündü:

x-Tanrı’yı oruç ile nasıl hoşnut edebiliriz? (Matta 6:16-18)

x-Doğru şekilde yapılan oruç Tanrı’nın armağanını sağlar. 6:18b

B-İLK KİLİSEDE ORUÇ UYGULMALARI

a-Antakyada’ki İmanlılar kendi hizmetleri ve gönderecekleri kişiler için oruç tuttular:
Elçiler 13:1-3
Antakya’daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı: Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Hirodes’le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. 2Bunlar Rab’be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: “Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.” 3Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba’yla Saul’un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.

b-Galatyadaki kiliseler oruç tutuyordu.
Elçiler 14:21-23
O kentte de Müjde’yi duyurup birçok öğrenci edindiler.
Pavlus’la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya’ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. “Tanrı’nın Egemenliği’ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir” diyorlardı.
23İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inandıkları Rab’be emanet ettiler.

C-PAVLUS’UN HİZMETLERİ VE ORUÇ

a-Pavlus hizmetini açıklarken Orucu da bu listeye eklemiştir.
2.Korintliler 11:23-28
Mesih’in hizmetkârları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben O’nun daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim. 24Beş kez Yahudiler’den otuz dokuzar kırbaç yedim. 25Üç kez değnekle dövüldüm, bir kez taşlandım, üç kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. 26Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda, haydutlar arasında, gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde, sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. 27Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. 28Öbür sorunların yanısıra, bütün kiliseler için her gün çektiğim kaygının baskısı var üzerimde.

b-1.Korintliler 11:1 Mesih’i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın.
Bize de kendini örnek göstererek orucu teşvik eder.  Eğer bir sağlık sorunumuz yok ise tutmak çok yararlı olabilir. Ama unutmayın doğru motivasyon ile tutmalıyız!

SORU 2-HRİSTİYANLAR NİÇİN ORUÇ TUTMALILAR?

*Günümüzde insanlar birkaç sebeple oruç tutarlar.
-Bazıları sağlık sebebiyle oruç tutarlar.
-Bazıları acı ve kederden
-Bazıları özdenetim için tutarlar.
-Bazıları da hiçbir sebep yokken sadece Tanrı’ya hizmet ederken tutarlar.

Koloseliler 2:20-23
Mesih’le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, “Şunu elleme”, “Bunu tatma”, “Şuna dokunma” gibi kurallara uyuyorsunuz? 22Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. 23Kuşkusuz bu kuralların uyduruk dindarlık, sözde alçakgönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.

*HRİSTİYANLAR GÖKSEL BİR YARIMA İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA DA ORUÇ TUARLAR.

1-Eski Ahit’de Tanrı halkı şu konularda oruç tuttu:

-Savaş zamanında ya da tehdit altında olduklarında (İsrail).
-Hastalık zamanında oruç tuttular (Davut).
-Tanrı’nın bağışını isterlerken (Ahap ve Daniel)
-Tanrı’nın korumasını istediklerinde (Ezra)

2-Yeni Ahit’de Oruç Vardı.
-Denemelerle yüzleşildiğinde (İsa Mesih)
-RAB’be hizmet ederken (Antakya Kilisesi)
-RAB için bir hizmete başlarken (Yine Antakya Kilisesi)
-İhtiyarlar seçerken ve göreve atarken (Galatya bölgesinde)

SORU 3-NASIL ORUÇ TUTULUR?
1-Oruç dua ile birleştirilmelidir.
-Oruç gerektiği gibi tutulmalıdır.

2-Alçakgönüllü bir tutumla
Mezmurlar 35:13 “Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, Oruç tutup alçakgönüllü olurdum”.
-Canın terbiyeci için Mezmurlar 69:10 “Oruç tutup ağlayınca, Yine hakarete uğradım”.
-Alçakgönüllü dua ve oruç Tanrı tarafından işitilir.

Ezra 8:21-23 “Tanrımız’ın önünde alçakgönüllü davranmak, O’ndan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada, Ahava Kanalı yanında oruç ilan ettim. 22Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum. Çünkü krala, “Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir” demiştik. 23Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımız’a yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı”.

***Luka 18.9-14 ayetler :
“Biri Ferisi,öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıkmış. Ferisi ayakta dikilip kendi kendine şöyle dua etmiş: ‘Tanrım, diğer insanlar gibi soyguncu, hak yiyici ve zina edici olmadığım için, hatta şu vergi görevlisi gibi olmadığım için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum.’ Vergi görevlisi ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor, ancak göğsünü döverek, ‘Tanrım, ben günahkara merhamet et’ diyormuş. “Size şunu söyleyeyim, Ferisiden çok bu adam aklanmış olarak evine dönmüş. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.”

Buradaki Ferisi yaptığı işlere güvenerek gurura kapılan ve başkalarını küçük görerek kendini yücelten bir kişidir. Ferisi başkalarının günahlarını görmeye odaklanmış olduğundan kendi günahının farkında değildir. Bu kişide bir alçakgönüllülük, tövbe ve pişmanlık görmüyoruz. Vergi görevlisinin merhamet dileyen ruh hali onda gözükmüyor. İşte bu yüzden aklanan kişi pişmanlık duyan günahkar olmuştur.

SORU 4-HRİSTİYANLAR NE ZAMAN ORUÇ TUTARLAR?
Hıristiyanlıkta oruç genelde yılın belirli ayı için konmuş bir ibadet biçimi değildir. Kiliselerin ibadet takvimlerinde cemaati teşvik ve bir hatırlatma olarak oruç dönemleri yer almasına karşın imanlılar diledikleri zaman oruç tutabilirler.

A.Her ne zaman Tanrı’nın yardımına ihtiyaç duyarsak tutarız.
-Zor denemelerle yüzleştiğimizde.
-Çok sevilen birinin ağır bir hastalığında.

B.Bu tutum topluluk boyutunda da olabilir.
-İhtiyarların belirlenip atanmalarında
-İnsanları başka yerlere hizmet için gönderirken.
C.Sebat, gayret gerektiren dualar olduğunda oruç tutarız.

Luka 18:1-8 İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: “Kentin birinde Tanrı’dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. 3Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip, ‘Davacı olduğum kişiden hakkımı al’ diyordu.
4-5“Yargıç bir süre ilgisiz kaldı. Ama sonunda kendi kendine, ‘Ben her ne kadar Tanrı’dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek’ dedi.”
6Rab şöyle devam etti: “Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. 7Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? 8Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?”

Matta 6:17-18 Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”

Biz nasıl oruç tutuyoruz?

SORU 5-TANRI’YI HOŞNUT EDEN ORUÇ NASIL OLUR?

1-İnsanlarca görünmeyen.
a-İsa’nın günlerinde ferisilerin yaptığı gibi olmamalı.
   -Asık surat
   -Perişan bir hal
Bu durum sadece insan övgüsü sağlar ama Tanrı’yı hoşnut etmez.

2-Orucumuz Tanrı tarafından görünmelidir.
a-Oruç tuttuğunuzla ilgili bir izlenim uyandırmadan.
  -Başa yağ sürmek
  -Yüzün yıkanması, tıraş olunması… Yani günlük yaşamınızda ne yapıyorsanız öyle davranın.
b-Böyle davrandığınızda Tanrı sizi görecektir ve ödüllendirecektir. Belki de oruç ile sunulan dualarınız yanıt bulacaktır.

3- Alçakgönüllü bir tutum içinde olan oruç makbuldür.

4-Oruç düzenli bir ritüel değildir.

1-Matta 9:14-17
Bu arada Yahya’nın öğrencileri gelip İsa’ya, “Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?” diye sordular.
15İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar. 16Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. 17Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur.”

                2-Gerektiği zaman oruç tutulmalıdır.

5-Gerçek tövbe içeren oruç makbuldür.
Yeşeya 58:1-14 oruç hakkında harika açıklamalar sunmaktadır. 3-9 ARASI!!!
“Avaz avaz bağırın, çekinmeyin, sesinizi boru sesi gibi yükseltin; Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. 2Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış! Doğru davranan, Tanrısı’nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi... Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. 3Diyorlar ki, ‘Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, isteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?’ “Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. 4Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. 5İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç, RAB’bi hoşnut eden gün diyorsunuz? 6Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? 7Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz, 8Işığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, RAB’bin yüceliği artçınız olacak. 9O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak, feryat ettiğinizde, ‘İşte buradayım’ diyecek. “Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz, 10Açlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız, ışığınız karanlıkta parlayacak, karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. 11RAB her zaman size yol gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. 12Halkınız eski yıkıntıları onaracak, Geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. ‘Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren’ denecek sizlere. 13“Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü’nü çiğnemezseniz, Şabat Günü’ne ‘Zevkli’, RAB’bin kutsal gününe ‘Onurlu’ derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz, 14RAB’den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, atanız Yakup’un mirasıyla doyururum.” Bunu söyleyen RAB’dir. İlk ayetlerden anlaşılacağı üzere Tanrı insanların suç ve günahlarının farkına varmalarını istiyor. Dindar bir şekilde Yasa’nın gereklerini yerine getiren, oruç tutan ama yüreğinde hiçbir değişiklik olmayan kişilerden Tanrı’nın hoşnut olmadığını görüyoruz.

BİRKAÇ PRATİK ÖĞÜT:
-Sadece hoş, güzel bir uygulamaymış diye oruç tutmayın!
-Bir konu seçin. O konuda bol bol dua edin ve oruç tutun.
-Sadece önemli konular için oruç tutun.
-Özellikle Tanrı’nın yardımını gerektiren konuları seçmeye gayret edin.
-Eğer daha önce hiç oruç tutmadıysanız:
-Yavaş yavaş başlayın. Belki yarım günlük bir oruç iyi olur. Ya da uzun süreli ise belki meyve suyu içebilirsiniz.
-Kendinizi Tanrı’nın önünde alçaltın.
RAB hepinizi bereketlesin!

22 Mayıs 2012 Salı

İSA GİBİ YÜRÜYOR MUSUN?

Size birkaç gün önce yolda yürürken İsa’yı gördüm dersem ne düşünürdünüz?

İnsanoğlu çevresindekilere benzemeye meyillidir. Örneğin küçükken çok fark etmezsiniz ama ya annenize ya da babanıza benzemeye başlarsınız. Ya da çok sevdiğiniz, öykündüğünüz kişilere benzemeye başlarsınız. Mimikler, hareketler, ifadeler benzemeye başlar… Bu genelde fiziksel benzeme ile ilgilidir. Bir de bu işin ruhsal boyutu vardır. Öykündüğümüz, benzemek istediğimiz ya da izlemek durumunda olduğumuz bir kişi vardır, İSA MESİH. 


Markos 8:34-38
Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 35Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. 36İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? 37İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? 38Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası’nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.” 

1 Yuhanna 2:6 “Tanrı’da yürüyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir”.

Bir kişi Mesih’e iman eder etmez aniden bazı değişiklikler olur. Ama özellikle iman hayatından önceki bazı eski karakter özelliklerinin değişmesi zaman alabilir. RAB’de büyüyüp olgunlaşırken değişim devam etmelidir. ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR! Herkes takip ettiği kişiye benzer.Değişim Tanrı, Mesih ve Kutsal Kitap hakkında derinleştikçe ve hayatımızda Kutsal Ruh’un yönetimine girdikçe artar.  Umarım bu değişim bizim tutumlarımızda, tepkilerimizde, ilişkilerimizde, hizmetlerimizde görünüyordur. Yani kısaca çevremizce daha az eski yaşamdan izler ama daha çok yeni yaşamla/Mesih ile ilgili “imare” ler, işaretler gözlemlene biliyordur. 


Doğal olarak bir bebeğin bebek gibi davranması çok normaldir.  Ağlarlar, biberon emerler, bezlerini kirletirler, ayakları ile oynamayı çok severler… Ama büyümeye başladıklarında değişmeye ve daha karakteristik özellikler sergilemeye başlarlar. Daha çok yetişkinlere benzerler bebeklere değil. Bir yetişkinin bebek gibi davranması hiç normal değildir, bir gelişim bozukluğu vardır.  Tanrı çocukları da aynı süreci izlerler. İlk kurtuluşa eriştiğimizde yeni doğan bir ceylan gibi doğal olarak iman yolunda titrek bacaklarla ilk adımları atmaya başlarız. Ama büyüdükçe ruhsal açıdan Mesih benzeri karaktere doğru olgunlaşmalıyız. Bunun için Yuhanna Mesih’in yürüdüğü yolda yürümeliyiz der. 
Habakkuk 3:19 “Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir, aşırtır beni yükseklerden”. 


RAB’deki durumumuzu gözden geçirmek iyi olacaktır.
-Tanrı ile ilişkimizde olgunlaşıyor muyuz? Aslında O’nun ile bir ilişkiniz var mı? Nasıl tanımlarsınız? Bu soruyu lütfen konu başlığı ışığında cevap vermeye çalışın, Mesih ile yürüyor musun? 


A-Kurtuluş  
Elçiler 16:31 Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler. 
Gelişim için öncelikle kurtulmuş olmak ön koşuldur. Adeta (yeniden) doğmak gerekir. Ve kurtuluşun tek yolu İsa Mesih’e iman etmektir. Kurtuluşun, güvenliğin, sevincin, umudun, Tanrı ile ilişkinin, Cehennemden kurtuluşun, Cennete gitmenin tek yoludur. Mesih’te olmak olağan üstü yararlar sağlayan bir olgudur. İlk adımı attınız mı? Mesih’te misiniz, değil misiniz? Eğer hala iman kararı vermediyseniz şimdi harika bir fırsatınız var. İman edip ilan etmek dünyada yaşayacağınız en güzel deneyimdir! 
YAPILMASI GEREKENİ KISACA ÖZETLEYEYİM:
1-Günahkar olduğunu kabul etmelisin: Rom. 3:10,23
2-Günahın bir ücreti, cezası olduğunu anlamalısın: Rom. 6:23, Rom. 5:12, Mez 9:17
3-Tanrı’nın seni sevdiğini ve kurtuluşun için bir yol açtığını bilmelisin. Yuh. 3:16, Rom. 5:8
4-Müjdeye inanmak gerekir. Rom 10:10-11, 1.Korintliler 15:3-4
5-Günahlarından vazgeçmeye istekli olman gerekir. Luka 13:3, 2.Korint. 5:17
6-İsa Mesih’ten kişisel olarak, seni kurtarmasını istemen gerekiyor. Rom 10:13
7-Beklemene gerek olmadığını bilmen gerekiyor. 2.Korintliler 6:2 
8-Bu süreci daha önce yaşadınız mı? Hayır ise İsa Mesih sizi de davet ediyor. Gelin ve kurtuşun. Vahiy 3:20


B. Teslimiyet 
“Kalmak” kelimesi, yaşamak, mesken tutmak anlamında kullanılmıştır. 
Yuhanna 15:1-11. Mesih asma ve bizler dallarız. Doğal olarak dallar asmada kalmalıdır. Her kim kurtulmuş ise Mesih’in bir dalı olur. Aslında yaşam ve üretkenlik O’ndan gelir. Bir şekilde O’na muhtaç ve teslim olmuşuzdur. 
Romamlılar 12:1-2
“Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 2Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.”
Yaşantımız tamamen RAB’be teslim edilmiş mi? Tamamen O’nda mıyız?
O’nda olmanın yolu O’nunla, sözüyle zaman geçirmek ve dua etmektir. O’nun ile daha çok zaman geçirdikçe O’nu daha iyi tanıyacak, O’nu daha çok sevecek ve O’nun yönetimine daha çok izin vereceğiz. 


C. Hizmet  
Mesih ile yürümek sadece iman edip kurtulmak ve teslim olmak ile ilgili değil hizmeti de içermelidir. Mesih’i sevmek aynı zamanda O’na hizmet etmekle de ilgilidir.
Mesih’te kaldığımızda doğal olarak hayatımızda meyve çıkmaya başlar. Yuhanna 15:5. Kişi iman edip, teslim olunca ardından hizmet etme aşaması gelir. Matta 7:17-20, Galatyalılar 5:22-23. 
1.Yuhanna 2:6 Tanrı’da yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.
İnsanlar sözleri ile övünmekte çok yeteneklidirler. Ancak sözlerimizden çok ne yaptığımız önemlidir. İŞTİR AYNASI KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ!


D. Minnettarlık
Tanrı bizi karşılıksız sevdi ve kurtarmak istedi. Biz hiçbir şekilde O’na sağladığı kurtuluşun karşılığını ödeyemeyiz ancak bir isteyerek ve kendi irademizle O’na olan minnettarlığımızı göstermeliyiz diye düşünüyorum. Peki Tanrı’ya olan minnettarlığımız nasıl gösteriyoruz? 
Aranızdan kaç kişi RAB’be hizmet etmektedir? Sadece Pazar gününü düşünmeyin lütfen…! Bazen sadece Pazar günü kiliseye katılmak yeterlidir, başka bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünebiliriz. Ama yanlıştır. 


ONA HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ. Diri Kurbanlar olmak demek her şeyi feda etmek demektir. 
1.Korintliler 6:19b-20
Şimdi lütfen Mesih’in sizin için ödediği bedeli düşünün. Golgota tepesinde olanları düşünün…
Ana ayetimiz her Hristiyanın yerine getirmesi gereken bir standarttır. Sık sık durup değerlendirme yapmalıyız, İsa gibi yürüyor muyum, O’nun ayak izlerini takip ediyor muyum? 


O’nun hayatından  kendimizle ilgili bir çok şey öğrenebiliriz. Ve O'nun yürüdüğü gibi yürüyebiliriz. 


1-O Tanrı’yı her şeyden öncelikli saydı: 
-Yuhanna 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır” dedi.
-Yuhanna 6:38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.
-Luka 22:42 Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: “Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.”


2-O herkesi eşit şekilde sevdi:
-Matta 12:15 İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi.
-Matta 22:37-39 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ 38İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ 


3-Her şeyi Tanrı’yı hoşnut etmek için yaptı:
O Tanrı’nın yüceliği için yaşadı, kendisi için değil. 
-Yuhanna 8:29 Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”


4-O diğerlerine karşı hep merhametli ve şefkatliydi: 
-Matta 9:36 Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar.
-Matta 14:14 İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi.
-Markos 1:41 İsa’nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi.
-Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.


5-O tam bir iman adamıydı:
-Yuhanna 11:41-43 Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. 42Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 43Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı. 44Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.
-Markos 11:22 İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı’ya iman edin.
-Romamlılar 12:23b İmana dayanmayan her şey günahtır.
-İbraniler 11:6 İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.
İsa nasıl tüm Dünya’ya Tanrı’yı gösterdiyse, biz de Dünyaya İsa Mesih’i göstermeliyiz. İnsanlar bize baktıklarında İSA’yı görsünler, bu mümkün mü? Evet kesinlikle… 


SONUÇ: Siz neredesiniz? 
-Hala İsa Mesih’i tanıma aşamasında mısınız?
-Yoksa tanıyorsunuz da kararsızlık içinde misiniz? 
-İmanlısınız ama O’nun gibi yürümüyor musunuz?
Belki uzun zamandır sunağa gelip yüreğinizden O’na yaklaşmadınız. Gün bugündür!
   
16 Mayıs 2012 Çarşamba

KİLİSE NEDİR?

YAŞAM YOLUNDA YÜRÜYEN HALK

Elçiler 9:2
Saul ise Rab’bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam’daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim’e getirmek niyetindeydi.
KİLİSE NEDİR, NE DEĞİLDİR?....... HANGİ MODEL ORGANİZASYONLAR İYİDİR? EV KİLİSESİ, BİNA…İNTERNET KİLİSESİ….
GÜNÜMÜZDE KİLİSE İÇİN KULLANILAN BAZI İFADELER ŞÖYLEDİR
Günümüzde KİLİSE denilince akla çok farklı imajlar, açıklamalar ve kelimeler geliyor.

SÖZLÜK ANLAMI:
Kilise, isim, din b.Rumca
1. isim, din b. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
2. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu

Hıristiyan olmayanlar için, belli bir adreste olan bina, tarihi eser, katedral gibi yapılar akla gelir. Biz ise Kilise kelimesinin Grekçe  “Ecclessia”dan geldiğini biliyoruz. Bu kelimenin doğrudan çeviri anlamı: “Dışarıdan çağrılmış/lar” [ECC = Dışarıdan; KALEO = Çağrılma]olarak kullanılsa da aslında Yeni Antlaşma’da 115 kez geçen bu kelime “topluluk” anlamına gelir, Elç. 19:32, 39, 41. .

Bir görünen kilise bir de görünmeyen kilise vardır. Görünen şu anda dünya üzerinde yaşayan Hıristiyanların bir araya gelmesi ile oluşan insan grubu bir de Tanrı huzurunda olacak kişiler topluluğu. Son geldiğinde koyunlar ve keçiler birbirlerinden ayrılacaklardır…

Kilise kelimesi Kutsal Kitap’ta farklı anlamlarda kullanılıyor. Birlikte bazılarına bakalım! 
Mesih’in Kilisesi: Romalılar 16:16  Mesih’in bütün kiliseleri size selam ederler.
Tanrı’nın Kilisesi: 1.Korintliler 1:1 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis’ten Tanrı’nın Korint’teki kilisesine selam!
Mesih’in bedeni: Efesliler 1:22-23 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
Mesih’İn Egemenliği: Koloseliler 1:13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.
Tanrı’nın tapınağı: 1.Korintliler 3:16 Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?

Mesih’İn gelini: Vahiy 19:7-8
Sevinelim, coşalım!
O’nu yüceltelim!
Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor,
Gelini hazırlandı.
 8Giymesi için ona temiz ve parlak
İnce keten giysiler verildi.” İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler.

PEKİ ERKEN DÖNEMDE KİLİSE NASIL ANILIYORDU/İSİMLENDİRİLİYORDU?
Yolda Yürüyenler…olarak anılıyorlardı.
-Pavlus, eski ismi Saul “yolda yürüyenlere” eziyet ediyordu.
- Elçiler 9:2  İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek (Halk)…
                -Elçiler 22:4 İsa’nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım.
-Diğerleri İsa Yolunu kötülemeye başladılar.
                -Elçiler 19:9 Ne var ki, bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa’nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus’un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü.
-Efes’te İsa Yolu ile ilgili kargaşa çıktı.
                -Elçiler 19:23 O sırada İsa’nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı.
-Pavlus Yol’un bir izleyicisi olarak Tanrı’ya taptığını açıkladı.
                -Elçiler 24:14 Bununla birlikte, sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri Yol’un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısı’na kulluk ediyorum. Kutsal Yasa’da ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum.
-Feliks İsa’nın Yoluna ilişkin hassas davranıyor.
                -Elçiler 24:22 İsa’nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Feliks duruşmayı başka bir güne ertelerken, “Davanızla ilgili kararımı komutan Lisias gelince veririm” dedi.

I.YOL’UN ANLAMI
A-OLASI KAYNAK
1-      İsa 2 yoldan bahsetti: Matta 7:13-14 “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. 14 Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.”
                -Yıkıma götüren yol, geniş…
                               -Yaşama götüren yol, DAR…
2-İsa Mesih kendisinin yol olduğunu açıkladı: Yuhanna 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
                               -İsa gerçeğe ve yaşama götüren yoldur.
                              
-Baba’ya giden TEK YOLDUR!
B-OLASI ANLAM
                -Kutsal Kitap’ın müjdesi.
                -Kurtuluş yolu: Elçiler 16:17 Pavlus’u ve bizleri izleyerek, “Bu adamlar yüce Tanrı’nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar!” diye bağırıp durdu.
                -Bir yorumcuya göre de Yahudi toplum içindeki ilk kilise dönemi imanlı Yahudilerin kendilerini “Gerçek yol” olarak tanımladıklarıdır.
Elçiler 24:14 Bununla birlikte, sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri Yol’un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısı’na kulluk ediyorum. Kutsal Yasa’da ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum.

II-İSA’NIN YOLU
A-TANRI  YOLU
                -İsa Tanrı’ya giden tek yoldur. Yuhanna 14:6, Matta 11:27
                -İsa aracılığı ile hem Yahudiler, hem de olmayanlar Baba’ya gidebilirler, Efesliler 2:18
B-GERÇEK YOLU
                -İsa Mesih gerçeğe tanıklık etmek için geldi. Yuhanna 18:37 Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.”
                -Gerçek bizi özgür kılar Yuhanna 8:32-36 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.
33“Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?”
34İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. 35“Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.
                -Gerçek bizim yenilenip, kutsallaşmamızı ve yeni yaratık olmamızı sağlar. Efesliler 4:20-24 Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz. 21Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. 22-23Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, 24gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

C-YAŞAM YOLU
-İsa Mesih bol yaşama kavuşalım diye geldi. Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

-Sevgi sağlayan buyruklar Yuhanna 15:10 Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi.
Efesliler 3:17-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.
-Esenlik,  Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Pilipililer 4:6-7 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

-Sözle anlatılamaz Sevinç Yuhanna 15:11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.
-Yaşam verir. Yuhanna 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

D-DUA YOLU
-İsa bize alçakgönüllü biçimde dua etmeyi öğretti. Luka 11:1-13, 18:1-14
-İsa Başkahin gibi hizmet etti. İbraniler 4:14-16 Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. 16Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
İbraniler 7:25 Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
-1.Yuhanna 2:1 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

E-HİZMET YOLU
-İsa hizmet etmeye geldi. Matta 20:25-28 Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. 26Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. 27Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. 28Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”

Yuhanna 13:12-17 Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 16Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 17Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

-Öğrenciler de İsa gibi hizmet etmeli. Galatyalılar 5:13 Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

1.Petrus 4:9 Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin.

F-ACI YOLU
-İsa acı çekerek yüceltildi. Luka 24:25-26 İsa onlara, “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! 26Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi.
-O bizi de kendi ardından gitmeye çağırdı. 1.Petrus 2:20-23 Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz. 21Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 22“O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” 23Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı.

I.Petrus 3:14 Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. 15Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 16Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih’e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. 17İyilik edip acı çekmek –eğer Tanrı’nın isteği buysa– kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir.

G-YÜCELİK YOLU
2.Selanikliler 1:10 Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab’bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.

1:12à Öyle ki, Tanrımız’ın ve Rab İsa Mesih’in lütfuyla Rabbimiz İsa’nın adı sizde yüceltilsin, siz de O’nda yüceltilesiniz.
Koloseliler 3:4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

SONUÇ
-Kendimizi Yoldaki halk olarak isimlendiriyor muyuz?
-Yolda yürüyen halk İsa ile yürümelidir. Çünkü Yol..İsa’dır.

İsa yolunda zulüm, elem, sıkıntı ama aynı zamanda kutsama, sonsuz yaşam ve özgürlük vardır.

KİLİSEMİZİN İSMİ “YAŞAM YOLU KİLİSESİ”. Biz de ilk kilise döneminde olduğu gibi “Yolda Yürüyenlerdeniz”. İsimden anlaşılacağı gibi belli bir hedefe varanlar değil hala yolda yürüyenlerden bahsediyoruz. Bir gün Mesih ile birleşince yol tamamlanacak. Şimdi kurtulmuşlar olarak yolculuğa devam ediyor insanları da bu yola davet ediyoruz.   

6 Şubat 2012 Pazartesi

BENİM YAPTIĞIM GİBİ…İsa Mesih öğrencilerinin gözü önünde canlı bir şekilde hizmetkâr yüreğin tutumunu tanımladı. Hizmetkâr yüreğe sahip olmak İsa Mesih’in öğrencilerinden beklenen bir şeydir. İsa Mesih yaptığı uygulama ile öğrencilerine ve bize diğerlerine hizmet ile ilgili birçok önemli mesaj verdi.    

Yuhanna 13:1-20
Fısıh Bayramı’ndan önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti; sonuna kadar da sevdi. 2Akşam yemeği sırasında İblis, Simun İskariot’un oğlu Yahuda’nın yüreğine İsa’ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. 3İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. 4Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. 5Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.
6İsa, Simun Petrus’a geldi. Simun, “Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?” dedi.
7İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.”
8Petrus, “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!” dedi.
İsa, “Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye yanıtladı.
9Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!” dedi.
10İsa ona dedi ki, “Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.” 11İsa, kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, “Hepiniz temiz değilsiniz” demişti.
12Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 16Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 17Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”
18 “Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, ‘Ekmeğimi yiyen bana ihanet etti’ diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için böyle olacak. 19Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O olduğuma inanasınız. 20Size doğrusunu söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.”

Hizmetin Önceliği
Ayet 1:   “ Fısıh Bayramı’ndan önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti; sonuna kadar da sevdi.
İsa Mesih bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini çok iyi biliyordu. 12 saat içinde zorlu bir şekilde öleceğinizi bilseniz siz ne düşünürdünüz, neler yapardınız?
                -Yalnız başınıza dua etmek isteyebilirsiniz
                -Son düşüncelerinizi kâğıda dökmek isteyebilirsiniz
                -Belki sevdiğiniz kişi ile zaman geçirmek isterdiniz.
Neyi vurgulamak isterdiniz?

Ayet 4-5:  4Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. 5Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

İsa Mesih de ölümüne saatler kala çok önemli bir eylemde bulundu. Adeta en değerli son saatlerini çok değerli bir şey için harcıyordu. Kirli ayakları yıkıyor, kuruluyordu. Kim hayatının en değerli son saatlerini böyle işlerle uğraşarak harcar? İsa Mesih! Neden? Çünkü alçakgönüllü, hizmetkâr bir yürek tutumunun ne kadar önemli olduğunu öğretmek istiyordu.

Filipililer 2:3-8
Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. 4Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.
5Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. 6Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

İsa Mesih Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sevgisini her şekilde gösterdi. Ölümünden önce bile birçok kez değişik biçimlerde gösterdi. Hizmet etmek de sevgimizi göstermenin en iyi yollarından biridir.

Önemli bir ayrıntı daha var. Bizi sevmeyenleri sevmek ve bir şekilde onlara hizmet etmek de tasvir ediliyor. İsa kendisini ele verecek olan Yahuda’nın da ayağını yıkayıp hizmet etmiştir!

Azize Teresa Amerika’da fakirler için bir sığınma evi açılışından önce bölgenin en büyük radyo istasyonunda bir röportaj için davet alır. Sohbetin sonuna doğru spiker Teresa’ya bir dileği olup olmadığını sorar. Normal şartlarda beklenen yanıt yeni açılacak bakımevleri için daha çok para verilmesini için medya aracılığı ile halka bir davet sunmasıdır. Ancak o şöyle der; “Evet bir isteğim var. Hiç kimse tarafından sevilmeyen birini bulun ve ona sevginizi gösterin”.
İsa Mesih de hizmetin önceliğini vurguladı ve gösterdi.       

Kimliğine Rağmen
Ayet 3-5
3İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. 4Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. 5Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

İsa Mesih kim olduğunu bile bile bu hizmeti sundu. Tanrı’dan geldiğini, yine Tanrı’ya gideceğini, Baba’nın her şeyi ona verdiğini iyi biliyordu.

Bu tutum kendi kimliğimizi görmemiz ve İsa’yı örnek almamız için örnektir. Eğer İsa Mesih alçakgönüllü bir şekilde hizmet ettiyse biz kimiz ki hizmet etmeyelim.
Dünya, medya bize toplum önünde kendimizi iyi göstermemiz gerektiğini, kendimizi yüceltmemiz gerektiğini aşılar ama Kutsal Kitap şöyle der;

Matta 23:12
Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.

İsa Mesih tüm evrenin RABBİ’DİR. İsa Mesih alçakgönüllü bir şekilde hizmet etmesinden dolayı RAB’liğinden bir şey eksilmediğini iyi biliyordu.

Toplumumuzda hizmetkâr yürekli insan sayısı giderek azalmaktadır.  Ancak şu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. Tanrı halkı hizmetkâr bir yüreğe sahip olmalıdır.    

İsa Mesih Tarafından Hizmet Edilmeye İhtiyacımız Var   
Ayet 6-9
6İsa, Simun Petrus’a geldi. Simun, “Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?” dedi.
7İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.”
8Petrus, “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!” dedi.
İsa, “Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye yanıtladı.
9Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!” dedi.

Bu ayetlerde Petrus sahte bir alçakgönüllülük gösteriyor. Onun karşı gelişi İsa’yı ret etmek değil O’na kendisinin hizmet etmesi gerektiğini belirtmekti. İsa Mesih onu aydınlattı ve bir ilişki çerçevesinde hizmet etti. Petrus’da da hemen bir yürek değişimi oldu.  
Burada sanki güzel ve açık bir sembolizm görülüyor. İsa ertesi gün öldüğünde Petrus’un ve bizlerin de günahlarının tamamen temizleneceğinin işaretini verdi.

Bazen bizler de gururumuzdan İsa Mesih’in bize hizmet etmesine izin vermiyoruz. Kendi kendimize yettiğimizi düşünüyoruz. Bazen insanlar utanç verici durumlara düşebiliyor. Tanrı Oğlu İsa Mesih bizler için çarmıhta öldü dirildi ama hala kişiler kendi doğruluk ve çabalarına güveniyorlar. Ancak kişisel çaba ve uğraşlarla temizlenemeyiz ve Tanrı’nın Egemenliğine giremeyiz. Eğer bizi yıkamamış olsaydı O’nunla bir paydaşlığımız olamazdı.

Bir örnek hikâye gururlu durumumuzu biraz tasvir edecektir.
“Genç ve güzel bir bayan uzun süredir üstesinden gelemediği bir günahı hakkında konuşmak için pastörden bir randevu alır. Pastöre derdini anlatmaya başlar: ‘Pastörüm her Pazar kiliseye geldiğimde tüm bayanlara bakıyorum kendimin hepsinden daha güzel olduğumu görüyorum. Acaba bu günahı nasıl yenebilirim?’
-Pastör şöyle demiş, “Sevgili Gamze bu bir günah değil sadece bir hata”. J

Bizler de gurur sorunumuzu çözmedikçe (–kendimize yeteceğimiz düşüncesi), İsa Mesih için yeterince alan olmayacaktır.

İsa Mesih’in ayak yıkamasında bakacağımız son nokta şudur:  
Ayet 12-17
12Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 16Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 17Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

İsa Mesih bize harika bir örnek sundu. Elbette değişik armağanlar, meslekler var. Kimileri, lider, kimileri önder, kimileri şirket sahibi, kimileri öğretmen olabilir. Ama sonuç olarak her bir Hıristiyan statüsü, işi, cinsiyeti ne olursa olsun sevgi dolu ve alçakgönüllü bir şekilde hizmete hazır olmalıdır.

Ayak yıkama etkinliği günümüzde biraz sembolik kalıyor. Artık kirli ayaklar duşa girilerek temizleniyor. Burada öğrenmemiz gereken alçakgönüllü şekilde, zamanımızı, paramızı, gururumuzu kurban ederek hizmet etmektir.

Yani yeteri kadar zamanınız yokken zaman ayırıp komşunuzu dinlemek, yeteri kadar elinizde yokken bir başkasına yardım etmektir sadece birkaç güzel örnektir.

Havlu ve leğeni alın ve hizmet edin!