16 Mayıs 2012 Çarşamba

KİLİSE NEDİR?

YAŞAM YOLUNDA YÜRÜYEN HALK

Elçiler 9:2
Saul ise Rab’bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam’daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim’e getirmek niyetindeydi.
KİLİSE NEDİR, NE DEĞİLDİR?....... HANGİ MODEL ORGANİZASYONLAR İYİDİR? EV KİLİSESİ, BİNA…İNTERNET KİLİSESİ….
GÜNÜMÜZDE KİLİSE İÇİN KULLANILAN BAZI İFADELER ŞÖYLEDİR
Günümüzde KİLİSE denilince akla çok farklı imajlar, açıklamalar ve kelimeler geliyor.

SÖZLÜK ANLAMI:
Kilise, isim, din b.Rumca
1. isim, din b. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
2. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu

Hıristiyan olmayanlar için, belli bir adreste olan bina, tarihi eser, katedral gibi yapılar akla gelir. Biz ise Kilise kelimesinin Grekçe  “Ecclessia”dan geldiğini biliyoruz. Bu kelimenin doğrudan çeviri anlamı: “Dışarıdan çağrılmış/lar” [ECC = Dışarıdan; KALEO = Çağrılma]olarak kullanılsa da aslında Yeni Antlaşma’da 115 kez geçen bu kelime “topluluk” anlamına gelir, Elç. 19:32, 39, 41. .

Bir görünen kilise bir de görünmeyen kilise vardır. Görünen şu anda dünya üzerinde yaşayan Hıristiyanların bir araya gelmesi ile oluşan insan grubu bir de Tanrı huzurunda olacak kişiler topluluğu. Son geldiğinde koyunlar ve keçiler birbirlerinden ayrılacaklardır…

Kilise kelimesi Kutsal Kitap’ta farklı anlamlarda kullanılıyor. Birlikte bazılarına bakalım! 
Mesih’in Kilisesi: Romalılar 16:16  Mesih’in bütün kiliseleri size selam ederler.
Tanrı’nın Kilisesi: 1.Korintliler 1:1 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis’ten Tanrı’nın Korint’teki kilisesine selam!
Mesih’in bedeni: Efesliler 1:22-23 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
Mesih’İn Egemenliği: Koloseliler 1:13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.
Tanrı’nın tapınağı: 1.Korintliler 3:16 Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?

Mesih’İn gelini: Vahiy 19:7-8
Sevinelim, coşalım!
O’nu yüceltelim!
Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor,
Gelini hazırlandı.
 8Giymesi için ona temiz ve parlak
İnce keten giysiler verildi.” İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler.

PEKİ ERKEN DÖNEMDE KİLİSE NASIL ANILIYORDU/İSİMLENDİRİLİYORDU?
Yolda Yürüyenler…olarak anılıyorlardı.
-Pavlus, eski ismi Saul “yolda yürüyenlere” eziyet ediyordu.
- Elçiler 9:2  İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek (Halk)…
                -Elçiler 22:4 İsa’nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım.
-Diğerleri İsa Yolunu kötülemeye başladılar.
                -Elçiler 19:9 Ne var ki, bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa’nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus’un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü.
-Efes’te İsa Yolu ile ilgili kargaşa çıktı.
                -Elçiler 19:23 O sırada İsa’nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı.
-Pavlus Yol’un bir izleyicisi olarak Tanrı’ya taptığını açıkladı.
                -Elçiler 24:14 Bununla birlikte, sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri Yol’un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısı’na kulluk ediyorum. Kutsal Yasa’da ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum.
-Feliks İsa’nın Yoluna ilişkin hassas davranıyor.
                -Elçiler 24:22 İsa’nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Feliks duruşmayı başka bir güne ertelerken, “Davanızla ilgili kararımı komutan Lisias gelince veririm” dedi.

I.YOL’UN ANLAMI
A-OLASI KAYNAK
1-      İsa 2 yoldan bahsetti: Matta 7:13-14 “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. 14 Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.”
                -Yıkıma götüren yol, geniş…
                               -Yaşama götüren yol, DAR…
2-İsa Mesih kendisinin yol olduğunu açıkladı: Yuhanna 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
                               -İsa gerçeğe ve yaşama götüren yoldur.
                              
-Baba’ya giden TEK YOLDUR!
B-OLASI ANLAM
                -Kutsal Kitap’ın müjdesi.
                -Kurtuluş yolu: Elçiler 16:17 Pavlus’u ve bizleri izleyerek, “Bu adamlar yüce Tanrı’nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar!” diye bağırıp durdu.
                -Bir yorumcuya göre de Yahudi toplum içindeki ilk kilise dönemi imanlı Yahudilerin kendilerini “Gerçek yol” olarak tanımladıklarıdır.
Elçiler 24:14 Bununla birlikte, sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri Yol’un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısı’na kulluk ediyorum. Kutsal Yasa’da ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum.

II-İSA’NIN YOLU
A-TANRI  YOLU
                -İsa Tanrı’ya giden tek yoldur. Yuhanna 14:6, Matta 11:27
                -İsa aracılığı ile hem Yahudiler, hem de olmayanlar Baba’ya gidebilirler, Efesliler 2:18
B-GERÇEK YOLU
                -İsa Mesih gerçeğe tanıklık etmek için geldi. Yuhanna 18:37 Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.”
                -Gerçek bizi özgür kılar Yuhanna 8:32-36 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.
33“Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?”
34İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. 35“Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.
                -Gerçek bizim yenilenip, kutsallaşmamızı ve yeni yaratık olmamızı sağlar. Efesliler 4:20-24 Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz. 21Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. 22-23Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, 24gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

C-YAŞAM YOLU
-İsa Mesih bol yaşama kavuşalım diye geldi. Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

-Sevgi sağlayan buyruklar Yuhanna 15:10 Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi.
Efesliler 3:17-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.
-Esenlik,  Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Pilipililer 4:6-7 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

-Sözle anlatılamaz Sevinç Yuhanna 15:11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.
-Yaşam verir. Yuhanna 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

D-DUA YOLU
-İsa bize alçakgönüllü biçimde dua etmeyi öğretti. Luka 11:1-13, 18:1-14
-İsa Başkahin gibi hizmet etti. İbraniler 4:14-16 Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. 16Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
İbraniler 7:25 Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
-1.Yuhanna 2:1 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

E-HİZMET YOLU
-İsa hizmet etmeye geldi. Matta 20:25-28 Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. 26Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. 27Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. 28Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”

Yuhanna 13:12-17 Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 16Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 17Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

-Öğrenciler de İsa gibi hizmet etmeli. Galatyalılar 5:13 Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

1.Petrus 4:9 Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin.

F-ACI YOLU
-İsa acı çekerek yüceltildi. Luka 24:25-26 İsa onlara, “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! 26Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi.
-O bizi de kendi ardından gitmeye çağırdı. 1.Petrus 2:20-23 Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz. 21Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 22“O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” 23Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı.

I.Petrus 3:14 Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. 15Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 16Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih’e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. 17İyilik edip acı çekmek –eğer Tanrı’nın isteği buysa– kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir.

G-YÜCELİK YOLU
2.Selanikliler 1:10 Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab’bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.

1:12à Öyle ki, Tanrımız’ın ve Rab İsa Mesih’in lütfuyla Rabbimiz İsa’nın adı sizde yüceltilsin, siz de O’nda yüceltilesiniz.
Koloseliler 3:4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

SONUÇ
-Kendimizi Yoldaki halk olarak isimlendiriyor muyuz?
-Yolda yürüyen halk İsa ile yürümelidir. Çünkü Yol..İsa’dır.

İsa yolunda zulüm, elem, sıkıntı ama aynı zamanda kutsama, sonsuz yaşam ve özgürlük vardır.

KİLİSEMİZİN İSMİ “YAŞAM YOLU KİLİSESİ”. Biz de ilk kilise döneminde olduğu gibi “Yolda Yürüyenlerdeniz”. İsimden anlaşılacağı gibi belli bir hedefe varanlar değil hala yolda yürüyenlerden bahsediyoruz. Bir gün Mesih ile birleşince yol tamamlanacak. Şimdi kurtulmuşlar olarak yolculuğa devam ediyor insanları da bu yola davet ediyoruz.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder