17 Mayıs 2011 Salı

DİRİLİŞİN ÖNEMİ


İsa Mesih’in dirilişi önemlidir.
Çünkü hem dostları hem de düşmanları tarafından görülmüş ve de onay almıştır.

1.Korintliler 15:3-8
3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.
5 Kefas’a, sonra Onikilere göründü.
6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.
7-8 Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da (Pavlus) göründü.

Matta 28:11-15
Şabat Gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler.
2 Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu.
3 Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı.
4 Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar.
5 Melek kadınlara şöyle seslendi: "Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum.
6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün.
7 Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: 'İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.' İşte ben size söylemiş bulunuyorum."
8 Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar; koşarak İsa’nın öğrencilerine haber vermeye gittiler.
9 İsa ansızın karşılarına çıktı, "Selam!" dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak Ona tapındılar.
10 O zaman İsa, "Korkmayın!" dedi. "Gidip kardeşlerime haber verin, Celile’ye gitsinler, beni orada görecekler."
11 Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler.
12-13 Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, "Siz şöyle diyeceksiniz: 'Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken Onun cesedini çalıp götürdüler.'
14 Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz."
15 Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.

Dirilişin Önemi

1-Ruhsal bir onaylama oluşu bakımından.

a-Peygamberlik sözünün yerine gelmesi ile ilgili harika bir olaydır.

Luka 24:45-46
Bundan sonra Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.
46-47 Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak.

Elçilerin İşleri 13:34-35
Tanrı, Onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: 'Size, Davut’a söz verdiğim Kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.'
35 "Bunun için başka bir yerde de şöyle der: 'Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.'

b- İsa Mesih’in Tanrı’lığının Vurgusu

Elçiler 13:33
"Biz de size Müjdeyi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı gibi: 'Sen benim Oğlumsun, Bugün ben sana Baba oldum.'

Romalılar 1:4
Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjdeyi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrının Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.2-İman edenlerin umudu için önemlidir.
Günlük yaşamımızda dirilişin gücü etkin olur.
Filipililer 3:10
“Ölümünde Onunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum”. 

1.Korint 15:20-23
Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.
21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.
22 Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.
23 Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.

1.Yuhanna 3:2
Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrının çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

3.İnanmayanlar için umut.

a-Her kim iman ederse günahları bağışlanır.

1.Korint 15:17
“Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ günahlarınızın içindesiniz”.

b- Her kim iman etmezse gelecek yargı konusunda uyarır.

Elçilerin İşleri 17:31
“Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir."

Dünya doğal haliyle umutsuzluk içindedir ancak İsa Mesih’in dirilişi hem yaşadığımız bu dünya için hem de gelecek yaşam için umut yaratmıştır. İSA’YI GÖRMEK

Yuhanna 20:1-8
“Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü.
2 Koşarak Simun Petrus’a ve İsa’nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz" dedi.
3 Bunun üzerine Petrus’la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler.
4 İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus’tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı.
5 Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi.
6-7 Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa’nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu.
8 O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.”

Diriliş sabahı mezara gidenler ne gördüler, nasıl gördüler?
Grekçede bakmak, görmek anlamında kullanılan birkaç farklı kelime var.
1-Meryem sadece gözleri ile gördü. Grekçe kelime: blepō -bakmak, görmek anlamında.
2-Petrus zihni ile gördü. Greekçe kelime theōreō –araştırmak kontrol etmek demektir.
3-Yuhanna kalbi ile gördü. Grekçe kelime Eidon-kalbi ile görmek ve inanmak anlamını taşır.

Siz İsa’yı nasıl görüyorsunuz?
Markos 16:6-20
Adam onlara, "Şaşırmayın!" dedi. "Çarmıha gerilen Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte O’nu yatırdıkları yer.
7 Şimdi öğrencilerine ve Petrus’a gidip şöyle deyin: 'İsa sizden önce Celile’ye gidiyor. Size bildirdiği gibi, kendisini orada göreceksiniz.' "
8 Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
9 İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem’e göründü. Ondan yedi cin kovmuştu.
10 Meryem gitti, İsa’yla bulunmuş olan, şimdiyse yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi.
11 Ne var ki onlar, İsa’nın yaşadığını, Meryem’e göründüğünü duyunca inanmadılar.
12 Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü.
13 Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar.
14 İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler’e göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
15 İsa onlara şöyle buyurdu: "Dünyanın her yanına gidin, Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun.
16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.
17-18 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek."
19 Rab İsa, onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrının sağında oturdu.
20 Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder